spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

VLADA TK: Ukupno 2,5 miliona KM za kapitalne investicije

Na danas održanoj sjednici Vlada je izmijenila i dopunila Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2021. godinu. Ovim izmjenama, uz prethodno planirane investicije u iznosu od 1,5 miliona KM, planirana je raspodjela novih 1 milion KM.

Od ukupno 2,5 miliona KM, najveći dio planiran je u oblasti obrazovanja, 900.000,00 KM. Uz sredstva za prioritetna ulaganja u sisteme grijanja školskih objekata i sanitarne čvorove, osigurano je 150.000,00 KM za izgradnju novog školskog objekta OŠ „Banovići Selo” u Banovićima. Podsjećamo stari školski objekat ove škole je ugrožen širenjem eksploatacionog polja RMU Banovići, zbog čega je odlučeno da se za učenike ove škole na novoj lokaciji izgradi novi moderan školski objekat. Također, 40.000,00 KM planirano je za završetak radova na izgradnji područne škole Devetak, JU OŠ „Puračić” Lukavac. Javnoj ustanovi „Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla” odobreno je 49.900,00 KM za izgradnju toplinske podstanice i priključenje na sistem daljinskog zagrijavanja. Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli je za nabavku opreme za trenažni proces odobreno 37.000,00 KM.

Za ulaganja u pravosudne institucije u oblasti pravosuđa odobreno je ukupno 446.260,00 KM, a za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta za rekonstrukciju i adaptaciju zgrade Soda So u Tuzli, planirane su 63.000,00 KM. U oblasti kulture, za građevinske radove na započetoj rekontrukciji dijela zgrade JU Muzej istočne Bosne, planirano je 150.000,00 KM.

Prihvaćeno mišljenje na nacrt federalnog zakona
Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila mišljenje na tekst nacrta Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata. S obzirom da se na nivou Federacije donosi niz novih zakona koji se odnose i na prava osoba sa invaliditetom, Ministarstvo je mišljenja da je potrebno prije svega uskladiti Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom FBiH, kao i podzakonske akte sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom u dijelu definisanja pojma osoba sa invaliditetom, kao i vrsta invalidnosti. Također, da je neophodno precizirati i svrhu, ulogu i cilj stjecanja statusa reprezentativne organizacije, kao i kako će se takav status odraziti na dalju mogućnost apliciranja za dodjelu budžetskih sredstava, kako reprezentativnih tako i onih koji to nisu. Također, Ministarstvo podržava zakonsko regulisanje stjecanja statusa reprezentativne organizacije osoba sa invaliditetom ali smatra da bi se zakonski trebale regulisati dvije vrste organizacija osoba sa invaliditetom: jedna je reprezentativna organizacija osoba sa invaliditetom za osobe sa svim vrstama invaliditeta urođenog ili stečenog van ratnih okolnosti. U suprotnom bi imali više reprezentativnih organizacija osoba sa invaliditetom, tačnije onoliko koliko vrsta invaliditeta postoji. Posebnu reprezentativnost bi trebala da ima organizacija osoba sa invaliditetom za osobe sa statusom invalida rada, budući da je ostvarivanje prava osoba sa statusom invalida rada vezano i za propise koji se ne odnose na osobe sa invaliditetom sa urođenim ili stečenim van ratnih okolnosti. U Mišljenju je navedeno još nekoliko sugestija na predloženo zakonsko rješenje čijim bi se uvrštavanjem izbjegle nejasnoće koje bi mogle nastupiti tokom kasnije primjene Zakona.

Ostale odluke
Vlada je danas usvojila Dokument okvirnog budžeta TK za period 2022-2024.godina. Ovo je strateški dokument koji osigurava povezanost između prioritetnih politika Vlade Tuzlanskog kantona i načina na koje ona vrši raspodjelu budžetskih sredstava, te doprinesi razvoju strateškog planiranja prioriteta i ciljeva Vlade Tuzlanskog kantona. S tim u vezi može se reći da je to ključni rezultat srednjoročnog procesa planiranja i izrade budžeta u narednom periodu.

Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu privrede za uzimanje u zakup poslovnih prostorija na VI spratu Upravne zgrade Centra pošta Tuzla, ul. Aleja Alije Izetbegovića broj 29 Tuzla, koja je u vlasništvu „JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo. Naime, zbog neuslovnosti prostora u zgradi u naselju Irac u Tuzli, gdje su trenutno smješteni Ministarstvo privrede TK, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK i Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK sa Centralnom pisarnicom, Vlada se odlučila na iznalaženje drugog adekvatnog prostora, koji sa aspekta uslovnosti i pristupačnosti odgovara potrebama ovih kantonalnih institucija.

Vlada je, na danas održanoj sjednici, dala saglasnosti za isplatu naknade članovima komisija za provođenje postupaka licenciranja studijskog programa prvog ciklusa studija Finansije i računovodstvo na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, kao i studijskog programa drugog ciklusa studija Ekomonitoring i bioindikacija voda na Prirodno-matematičkom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli.

Vezane objave

Posljednje objave