Održana 48. redovna sjednica Vlade TK

Usvojeni izvještaji o radu Vlade i kantonalnih ministarstva

Vlada je danas razmatrala i usvojila izvještaje o radu kantonalnih ministarstava tokom 2019. godine, kao i Izvještaj o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Tokom protekle godine održano je ukupno 68. sjednica Vlade Tuzlanskog kantona, od čega 44. redovne i 24. vanredne sjednice Vlade. Programom rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2019. godinu planirano je bilo ukupno 226 mjera od čega 139 normativnih mjera i 87 tematskih mjera. Od planiranih 226 mjera, realizovane su 182 mjere (ili 80,50%).

Od nerealizovane 44 mjere (ili 19,50%), 43 su normativne i 1 tematska mjera. Na sjednicama Vlade je razmatrano ukupno 788 tačaka dnevnog redaili u prosjeku oko 12 tačaka po sjednici, te je doneseno 1.284 različitih mjera (zakoni, uredbe, pravilnici, odluke, informacije-izvještaji, analize, planovi-programi, smjernice, zaključci, rješenja, elaborati, i dr.), ili u prosjeku oko19 mjera po sjednici. Razlozi zbog kojih sve planirane mjere nisu realizovane su uglavnom objektivne prirode i resorna ministarstva i drugi organi su Vladu Tuzlanskog kantona i Skupštinu Tuzlanskog kantona obavještavali o razlozima zbog kojih se nije moglo pristupiti jihovoj realizaciji. Važno je napomenuti da je Vlada Tuzlanskog kantona realizirala i značajan broj mjera i aktivnosti koje nisu bile planirane Programom rada, te ih kao takve nije moguće prikazati procentualnim iznosom i učešćem u realizaciji Programa rada. U izvještajnom periodu realizovano je ukupno 1.058 neplaniranih mjera. Iz navedenog proizlazi da je rad Vlade bio znatno sadržajniji, efikasniji i efektivniji nego što je to bilo moguće planirati, i samim time i iskazati kroz analitičke podatke izvršenja Programa rada Vlade TK za 2019. godinu.
Iako se rad Vlade Tuzlanskog kantona u 2019. godini odvijao u složenim ekonomskim, privrednim i društvenim uslovima, on se temeljio na realizaciji prioriteta i mjera te dostizanju strateških razvojnih ciljeva koji su definisani u njenom dokumentu Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina. Takođe, kontinuirano se odvijao proces unapređenja sistema za planiranje i upravljanje razvojem, koji se, između ostalog, temeljio na usklađivanju plana implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona i godišnjih planova rada sa dokumentom okvirnog budžeta, godišnjim budžetom i programom javnih investicija. Implementacija ranije donesenog Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i pratećih podzakonskih akata koji su doneseni u 2019. godini, rezultirala je visokim stepenom uspostavljenosti sistema za planiranje i upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu. Prema potpisanom Protokolu o saradnji između Vlade Tuzlanskog kantona i Projekta integriranog lokalnog razvoja, Tuzlanski kanton je proglašen pobjednikom za najbolji sistem za planiranje i upravljanje razvojem i u 2019. godini. Tokom 2019. godine radilo se ili pokrenula izrada nekoliko strateških dokumenata (Strategija prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020-2024. godina, odluke o izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021 – 2027. godina, Strategije razvoja zdravstvenog sistema za period 2020-2030. godina te Strategije za prevenciju korupcije Tuzlanskog kantona za period 2020-2024. godina). Imenovanjem Tima za prevenciju korupcije i njegovim snažnijim pozicioniranjem i podrškom koja mu je pružena, Vlada Tuzlanskog kantona je nastavila aktivnosti na uspostavi sistemskog okvira za borbu protiv korupcije, čime je potvrdila da borba protiv korupcije ostaje jedan od njenih strateških ciljeva.


Odobren upis ukupno 2.155 studenata na Univerzitet u Tuzli

Na današnjoj sjednici Vlada je dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini.
Na I (prvom) ciklusu studija je planiran upis za ukupno 2.155 studenata, od čega 1.060 studenata koji se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona, 1.045 studenata koji se sami finansiraju, te 50 vanrednih studenata. U ovaj broj je uključen i integrisani studij I i II ciklusa studija na Medicinskom fakultetu. Na II (drugom) ciklusu studija svih fakulteta je planiran upis za minimalno, a maksimalno 1.185 studenata, dok je na III (trećem) ciklusu studija planiran upis za minimalno 78, a maksimalno 213 studenata.
Kada je prvi ciklus studija u pitanju, posmatrano po fakultetima/Akadmiji, za najviše studenata planiran je upis na Medicinskom fakultetu gdje je predviđen upis za 80 studenata koji se finansiraju iz Budžeta TK i 370 studenata koji se sami finansiraju. Od ovog broja 270 studenata koji se sami finansiraju čine studenti Odsjeka zdravstvenih studija. Na Filozofskom fakultetu je predviđen upis za 195 studenata čiji će se troškovi studija finansirati iz Budžeta TK, te 145 studenata koji će se sami finansirati. Na Akademiju dramskih umjetnosti je planiran upis 10 studenata koji se finansiraju iz Budžeta TK i 5 studenata koji se sami finansiraju. Na odsjeke Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta je planiran upis po ukupno 45 studenata koji se finansiraju iz Budžeta i onih koji će se sami finansirati, dok će se na odsjeke Ekonomskog fakulteta moću upisati po 120 studenata koji se finansiraju iz Budžeta i onih koji će sami snositi troškove studija, te 20 vanrednih studenata. Na Fakultet Elektrotehnike je predviđen upis za 140 studenata na teret Budžeta i 70 samofinansirajućih studenata. Na fakultetu za tjelesni odgoj i sport je taj omjer 20:15 uz 30 vanrednih studenata. Na Mašinskom fakultetu je predviđen upis 90 studenata čije će troškove studiranja snositi Tuzlanski kanton i 45 studenata koji će sami snositi troškove svog studiranja. Na Pravnom fakultetu predviđen je upis ukupno 50 studenata, 40 studenata na teret Budžeta TK i 10 studenata koji se sami finansiraju, na Prirodno – matematičkom 110 studenata koji se finansiraju iz Budžeta TK i 70 koji će se sami finansirati. Rudarsko – geološko – građevinski fakultet moći će upisati 90 studenata na teret Budžeta TK i 60 studenata koji će se sami finansirati, dok će Tehnološki fakultet moći upisati 95 studenata na teret Budžeta TK i 55 studenata koji će sami snositi troškove studija.
U prošloj akademskoj godini na JU Univerzitet u Tuzli na prvom ciklusu studija i prvom i integriranom prvom i drugom ciklusu studija je upisano oko 1.500 studenata, na drugom ciklusu studija je upisano oko 300 studenata a na trećem ciklusu studija upisano je 60 studenata, a ukupno na svim godinama prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli u prošloj akademskoj godini je bilo upisano oko 12.000 studenata uključujući i apsolvente i imatrikulante na svim ciklusima studija.

Utvrđene visine školarina na Univerzitetu u Tuzli
Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli o iznosu participacije i školarine na sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/'21. godini. Prema ovoj odluci redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se finansiraju iz Budžeta TK i koji nemaju status zaposlenog lica, u akademskoj 2020/'21. godini plaćat će participaciju u troškovima studija u visini od 100,00 KM po semestru.
Redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se sami finansiraju u akademskoj 2020121. godini, a prvi puta upisuju prvu studijsku godinu plaćat će školarinu u iznosu od 900,00 KM po semestru na Akademiji dramskih umjetnosti, Medicinskom fakultetu i Odsjeku zdravstvenih studija Medicinskog fakulteta. Na Fakultetu elektrotehnike (Elektrotehnika i računarstvo), Farmaceutskom fakultetu, Mašinskom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu i Tehnološkom fakultetu školarina će iznositi 750,00 KM po semestru, dok je 600,00 KM po semestru iznos školarine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Ekonomskom fakultetu, Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, Fakultetu elektrotehnike (Tehnički odgoj i informatika), Filozofskom fakultetu i Pravnom fakultetu.
Vanredni studenti prvog ciklusa studija, koji se sami finansiraju, a prvi put upisuju studijsku godinu, plaćat će školarinu u iznosu od 750,00 KM po semestru na Ekonomskom fakultetu (Poslovna ekonomija) i Fakultetu za tjelesni odgoj i sport (Edukacija trenera u sportu).
Školarina za studente drugog ciklusa studija, za studijske programe u trajanju od jedne akademske godine iznosi 2.400,00 KM, a za studente studijskih programa u trajanju od dvije akademske 2.400,00 KM po studijskoj godini.
Studenti trećeg ciklusa studija upisani u akademskoj 2020121. godini, plaćat će školarinu u iznosu od 9.000,00 KM na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, 10.000,00 KM na Filozofskom fakultetu, 12.000,00 KM na Edukacijsko-rehabilitacijskom, Ekonomskom, Farmaceutskom, Medicinskom, Pravnom, Prirodnomatematičkom, Rudarsko-geološko-građevinskom, Tehnološkom fakultetu i zajedničkom doktorskom studiju Prirodno-matematičkog i Tehnološkog fakulteta, dok će na Fakultetu elektrotehnike i Mašinskom fakultetu školarina iznositi 14.000,00 KM.
Redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se finansiraju iz Budžeta TK i redovni studenti koji se sami finansiraju, a koji pripadaju kategorijama osoba propisanih Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica, odnosno Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom u akademskoj 2020/'21. godini plaćat će do 50% iznosa participacije, odnosno do 50% iznosa školarine.

Podrška održivom povratku
Vlada je, na današnjoj sjednici, donijela više odluka o odobravanju finansijskih sredstava za realizaciju infrastrukturnih projekata, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rješavanju projekata održivog povratka. Gradu Zvornik je za izgradnju asfaltnog puta u povratničkom naselju Glumina zaseok Tulići u Mjesnoj zajednici Glumina, odobreno 14.500,00 KM, a 10.000,00 KM je odobreno za asfaltiranje puta u naselju Kadrići u Mjesnoj zajednici Liplje. Opštini Srebrenica je odobreno 19.500,00 KM za izgradnju i postavljanje zaštitne ograde oko „Centra za stare i nemoćne osobe sa područja opštine Srebrenica” u Mjesnoj zajednici Potočari. Općini Teočak je, za MZ-u Sniježnica, odobreno 16.000,00 KM za uređenje dvorišta i parking prostora kod Doma kulture, ambulante porodične medicine i zgrade mjesne zajednice Sniježnica, a Opštini Lopare su, za sanaciju i asfaltiranje makadamskih puteva u Mjesnoj zajednici Koraj, odobrene 22.500,00 KM. ZA rekonstrukciju lokalnog puta Zaseok – Gotovci u Mjesnoj zajednici Zaseok, Općini Sapna je odobreno 19.000,00 KM.

Neadekvatna podrška sportu Tuzlanskog kantona sa federalnog i državnog nivoa
Vlada je danas usvojila Informaciju o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini. Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH Kantonalnog poreznog ureda Tuzla, na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini djelovalo je 624 aktivnih subjekata u oblasti sporta. Najveći broj subjekata u oblasti sporta djeluje na području Grada Tuzla (228), nakon čega slijede općine Lukavac (77), Gradačac (58), Živinice (56), Gračanica (42), Srebrenik (39), Banovići (34), Kalesija (33), Kladanj (14), Doboj Istok (15), Čelić (12), Teočak (9) i Sapna (7). U 2019. godini registrovano je 29 novih sportskih klubova i udruženja u ovoj oblasti. U 2019. godini državne institucije, odnosno Ministarstvo civilnih poslova nije dodjeljivalo sredstva što je značajno opteretilo ostale nivoe vlasti. U okviru Javnog poziva za odabir programa i projekata koji su se sufinansirali iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2019. godini za 30 korisnika sa područja Tuzlanskog kantona (što čini 9,9% od ukupnog broja odabranih korisnika) odobreno je 69.000,00 KM što čini 6,8% od ukupnog iznosa dodijeljenih sredstava. Dodatno, Federalno ministarstvo kulture i sporta je u okviru Javnog konkursa za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u 2019. godini dodijelilo ukupno 189.000,00 KM za projekte iz oblasti sporta za 51 korisnika, među kojima nema niti jedne sportske organizacije sa područja Tuzlanskog kantona.
U 2019. godini Ministarstvo Tuzlanskog kantona podržalo je programe/projekte sportskih organizacija kroz sistem sufinansiranja, u ukupnom iznosu od 592.898,00 KM. Od ovog iznosa 392.808,00 KM odobreno je za projekte nosilaca sportskih aktivnosti koji su ispunjavali uslove na Javnom pozivu za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2019. godinu, na osnovu pojedinačnih zahtjeva sportskih organizacija podržana su 32 projekta u ukupnom iznosu od 115.000,00 KM. Sredstva za redovno sufinansiranje Sportskog saveza Tuzlanskog kantona iznosila su 37.192,00 KM. U 2019. godini po prvi puta su dodijeljena sredstva za redovno sufinansiranje Sportskog saveza osoba sa invaliditetom koja su iznosila 7.000,00 KM. Tako je i u ovom segmentu nastavljen trend, koji, kroz već pomenuti sistem sufinansiranja, podrazumijeva podršku razvoju sportskih organizacija sa područja Tuzlanskog kantona. Pored sredstava sportskim organizacijama dodijeljene su i sportske stipendije putem Javnog poziva za dodjelu sportskih stipendija vrhunskim, kvalitetnim i perspektivnim sportistima za 2019. godinu. Ukupno je dodijeljeno 13 stipendija vrijednosti 34.800,00 KM, a koje su ostvarili sportisti koji su ispunjavali kriterije po javnom pozivu.
Imajući u vidu sve navedeno, današnjim zaključkom Vlada je zatražila od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da razmotri mogućnost značajnije finansijske podrške sportskim organizacijama iz Budžeta Bosne i Hercegovine, posebno reprezentativnim selekcijama i reprezentativcima Bosne i Hercegovine.
Također, od Vijeća ministara i Vlade Federacije BiH danas je Kantonalna vlada zatražila da razmotre mogućnost za ravnomjerniju raspodjelu sredstava koja se dodjeljuje sportskim organizacijama od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, odnosno Federalnog ministarstva kulture i sporta, posebno sportskim organizacijama sa područja Tuzlanskog kantona koje su do sada u raspodjeli sredstava bile zastupljene u izuzetno malom procentu.
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK i Ministarstvo finansija TK su danas zaduženi da analiziraju mogućnost povećanja iznosa finansijskih sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu za unapređenje stanja u oblasti sporta i utvrđivanja minimalnog iznosa sredstava iz budžeta za sufinansiranje sportske djelatnosti.


Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima

Vlada je, na danas održanoj sjednici, donijela Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima” za 2020. godinu, shodno kojem će planirana sredstva u iznosu od 40.000,00 KM Ministarstvo privrede dodijeliti privrednim društvima iz oblasti rudarstva, hemijske industrije, metaloprerađivačke, elektroindustrije, industrije građevinskih materijala, građevinarstva, industrije gume i plastike, obuće i tekstila. Od navedenog iznosa 10.000,00 KM je planirano za plaćanje pravnih usluga, sudskih i drugih troškova u vezi sa zastupanjem na nadležnim sudovima, kao i usluga izrade revizorskih izvještaja za privredna društva sa većinskim državnim kapitalom koja ove usluge ne mogu platiti iz svog tekućeg poslovanja. Za Sufinansiranje troškova kod realizacije Programa mjera za socijalno zbrinjavanje radnika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restruktuiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla, a koji će se realizirati putem JU Služba za zapošljavanje TK vezano za izmirivanje po osnovu poreza, doprinosa i drugih naknada za povezivanje radnog staža radnicima privrednih društava sa većinskim državnim kapitalom, koji su stekli uslove za penzionisanje, koji su proglašeni tehnološkim viškom ili koji su ostali bez radnog angažmana planirano je 26.000,00 KM, a 10.000,00 KM je planirano za pomoć privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom za plaćanje troškova otvaranja predstečajnog, odnosno stečajnog postupka kad je stečaj pokrenut po prijedlogu privrednog društva ili Vlade Tuzlanskog kantona.

Ostale odluke
Vlada je danas donijela Uredbu o dopuni Uredbe o polaganju stručnog ispita u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. Ovim izmjenama precizira se način polaganja navedenog stručnog ispita ukoliko je zbog proglašenog stanja prirodne nesreće ili druge nesreće došlo do prekida rada i funkcionisanja škola.
Na današnjoj sjednici Vlada je dala pozitivno mišljenje na još jednu grupu odobrenih kreditnih sredstava Bosna Bank International d.d. Sarajevo iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope/profitne marže iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Ovo mišljenje obuhvatilo je 6 privrednih subjekata i obrtnika kojima je plasirano 3.882.160,18 KM.
Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva zdravstva TK o do sada provedenim aktivnostima i trenutnom stanju u pogledu suzbijanja infekcije virusom COVID – 19.
Danas je Vlada odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Kao nagradu osvojenu na 35. susretima kazališta/pozorišta BiH u Brčko Distriktu za JU Narodno pozorište Tuzla 5.000,00 KM je dodijelio Brčko Distrikt, a u svrhu realizacije projekta „25. Tuzlanski pozorišni dani 2019”, Pozorištu je 1.000,00 KM dodijelio Turistički ured turističke zajednice Grada Tuzle.
Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice. Ovom odlukom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i postupci dodjele i odobravanja namjenskih sredstava, za programe, projekte i slične aktivnosti, prikupljenih po osnovu Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH i sredstava dosuđenih Presudom Općinskog suda u Tuzli. U skladu sa naprijed navedenim Vlada je dala saglasnost na izmjene Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2020. Do ovih izmjena dolazi zbog nedavno donesenih izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, a što je uzrokovano pandemijom COVID – 19.
Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vezi sa Izvještajem o poslovanju Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj za 2019. godinu sa Revizijom finansijskih izvještaja za 2019. godinu kod Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj. Također, Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vezi sa Sanacionim planom Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj, te izrazila stav da Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kroz davanje mišljenja, može podržati Sanacioni plan Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj nakon čega će ga uputiti u daljnju proceduru.
U skladu sa nedavno donesenim Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2020. godinu”, a u cilju realizacije planiranih aktivnosti Vlada je danas donijela pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava.
Vlada je danas utvrdila iznose osnovica za obračun plaće i visinu naknade za ishranu uposlenicima u oblastima obrazovanja, policije, javnih ustanova, te organa uprave.
Vlada je današnjim rješenjem utvrdila ispunjenost uslova za početak rada i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona za Visoku školu računarstva i informatike eMPIRICOM sa sjedištem u Tuzli.
Vlada je danas donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa radi popunjavanja upražnjene pozicije člana Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje liste kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda PIO/MIO ispred Tuzlanskog kantona.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona.