spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Održana 48. redovna sjednica Vlade TK

Podrška tjelesnoj kulturi i sportu povećana za 81,87%
U skladu sa nedavno donesenim rebalansom Budžeta TK za 2021.godinu, te utvrđenom povećanju sredstava namijenjenih za tjelesnu kulturu i sport u 2021. godini, Vlada je danas izmijenila i dopunila Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa ove potrošačke jedinice.

Umjesto inicijalno planiranih 855.000 KM, Izmjenama i dopunama Budžeta TK za 2021. godinu, za podršku u ovoj oblasti je planiran 1.555.000 KM. Ovo povećanje sredstava u iznosu od 700.000 KM bit će usmjereno ka lokalnim zajednicama sa područja Tuzlanskog kantona, javnim ustanovama i javnim preduzećima u oblasti sporta, te sportskim klubovima i sportskim klubovima osoba sa invaliditetom. Projekti koji će se sufinansirati moraju imati namjenu rekonstrukcije ili opremanja sportskih objekata na području Tuzlanskog kantona, a cilj je ostvarivanje javnog interesa u sportu kroz podsticanje i obezbjeđenje uslova za obavljanje i razvoj sportskih djelatnosti. Prioritet u dodjeli sredstava imaju projekti sportskih objekata koji su u javnom vlasništvu. Pod rekonstrukcijom se podrazumjeva rekonstrukcija, adaptacija, sanacija i redovno održavanje, što će aplikanti dokazivati dokumentacijom koja je propisana. Ministarstvo je današnjom Izmjenom i dopunama Odluke propisalo uslove i kriterije koje aplikanti za projekte sportske infrastrukture moraju ispuniti kako bi ostvarili pravo na dodjelu sredstava.

Povećan iznos podrške manifestacijama kulture od interesa za Tuzlanski kanton
Kao rezultat Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, za 50.000 KM su povećana sredstva planirana za sufinansiranje Manifestacija kulture od interesa za Tuzlanski kanton. Inicijalno planirana sredstva u iznosu od 150.000 KM, povećana su na 200.000 KM. S tim u vezi Vlada je danas izmijenila Odluku o utvrđivanju kriterija, uslova i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton. Imajući u vidu broj zaprimljenih zahtjeva za sufinansiranje manifestacija, kao i ukupno tražena sredstva Ministarstvo kulture sporta i mladih je predložilo da se sva dodatno odobrena sredstva usmjere na sufinansiranje manifestacija kulture, kako ustanovama i udruženjima, tako i neprofitnim organizacijama i privrednim društvima koja su organizatori manifestacija.

Usvojen Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2022-2024. godina
Na danas održanoj sjednici Vlada je usvojila Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2022-2024. godina. Kroz proces konsultacija i usaglašavanja, koji je uslijedio nakon utvršivanja ovog dokumenta u formi nacrta, dostavljeno je ukupno 60 obrazaca za projekte koji su uključeni u Program javnih investicija. Ukupna planirana vrijednost investicija iznosi 289.546.138 KM, od čega se 65.886.953 KM odnosi na 17 kandidovanih projekata, a 223.659.185 KM na 43 projekta u implementaciji. Planirano je da će u periodu 2022.-2024. godina za realizaciju projekata biti utrošeno ukupno 74.832.304 KM, od čega za projekte u implementaciji 60.134.628 KM, a za kandidovane projekte 14.697.676 KM. Program javnih investicija sadrži i poglavlje u kome su prezentirani prijedlozi nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantona, a koji mogu ostvariti pravo na sufinansiranje u 2022. godini u skladu sa Zakonom o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave. U navedenom pregledu je uvršten 31 predloženi projekat ukupne planirane vrijednosti 26.356.757 KM.

Dodatnih 10,7% povećanja podrške poljoprivredi
Vlada je danas izmijenila i dopunila Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini i time iznos podrške povećala za dodatnih 750.000 KM. Podsjećamo, prvobitno je za podršku poljoprivrednom i ruralnom razvoju bilo planirano 4,5 miliona KM, što je Vlada sredinom godine povećala na 7 miliona KM, da bi posljednjim rebalansom taj iznos bio dodatno povećan za 750.000,00 KM, te konačan iznos ovogodišnje podrške u ovoj oblasti iznosi 7.750.000,00 KM.

Imajući u vidu posljedice suše na poljoprivrednoj proizvodnji, povećanje cijena stočne hrane i manjeg prinosa u biljnoj proizvodnji, Vlada je današnjim izmjenama i dopunama Programa predvidjela da se navedenih 750.000 KM, usmjeri ka ublažavanju posljedica suše za pojedine proizvodnje, koje su u najvećoj mjeri pogođene navedenom elementarnom nepogodom. Pravo na navedenu novčanu podršku će imati korisnici koji su ispunili uvjete i ostvarili pravo na novčanu podršku za proizvodnju kukuruza, proizvodnju krošnjastog voća, proizvodnju jagodičastog voća, uzgoj muznih krava, proizvodnju pilećeg mesa, proizvodnju konzumnih jaja i uzgoj pčelinjih zajednica u 2021. godini.

2,1 milion KM za sanaciju lokalnih i nerazvrstanih puteva
Vlada je danas odobrila 2,1 miliona KM Javnoj ustanovi ,,Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta, a sredstva će biti usmjerena u skladu sa rezultatima Javnog poziva. Iz navedenih sredstava moći će se finansirati projekti sanacije lokalnih i nekategorisahih puteva iz mreže lokalnih i nekategorisanih puteva na području Tuzlanskog kantona, da se radi o projektima sanacije ili rehabilitacije lokalnih puteva.

Ostale odluke
Zbog očekivanog manjeg prihoda do kraja godine Vlada je danas dala i saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o izmjenama i dopunama Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada za 2021. godinu. Ovim izmjenama, shodno procjeni doći će do smanjenja prihoda sa planiranih 6,2 miliona KM na cca 5,8 miliona KM. Ovim izmjenama, uz umanjenje je izvršena i realokacija planiranih sredstava, kako bi se odgovorilo na one zahtjeve gdje je iskazan veći interes aplikanata, dok su sredstva umanjena na onim pozicijama gdje je iskazan nešto manji interes, ili projekti neće biti realizirani u toku ove godine.

Također, nakon provedenih postupaka javnih nabavki i usvojenih Izmjena i dopuna Budžeta TK za 2021. godinu, te dodatnih zahtjeva za projekte energijske efikasnosti stvorila se potreba za izmjenu i dopune Akcionog plana energijske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. S tim u vezi Vlada je danas donijela izmjene i dopune Akcionog plana, prema kojima je za projekte energijske efikasnosti na javnim objektima u Tuzlanskom kantonu planirano ukupno 1.028.195,99.

Dječiji dodatak u Tuzlanskom kantonu povećan je sa 25 KM na 30 KM, dok je iznos dječijeg dodatka za troje i više djece sa 43 KM povećan na 48,00 KM. Rezultat je to današnje izmijene Odluke o visini dječijeg dodatka za 2021. godinu.

Vlada je danas imenovala Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu. Vijećem će predsjedavati premijer Tuzlanskog kantona, a osim premijera, gradonačelnika i načelnika općina TK, Vijeće, kao socio – ekonomski partneri, čine i predstavnici drugih relevantnih ustanova, institucija, preduzeća i udruženja. Vijeće je tijelo Vlade Tuzlanskog kantona koje ima savjetodavnu ulogu u procesima definiranja, implementacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji razvojnih prioriteta u Tuzlanskom kantonu i djeluje u skladu sa principima partnerstva i saradnje. Nadležnost Vijeća kantona jeste razmatranje i davanje preporuka o ključnim razvojnim prioritetima, strateškim dokumentima, kao i njihovoj međusobnoj usklađenosti prije njihovog dostavljanja vladi kantona na razmatranje, razmatranje razvojnih programa koji zahtijevaju zajedničko djelovanje različitih institucija kantona i jedinica lokalne samouprave, a u okviru strategije razvoja Kantona, godišnjim izvještajima o implementaciji strategije razvoja i sektorskih strategija kantona, o problemima i razvojnim potencijalima kantona za razmatranje u okviru Vijeća Federacije, kao i u pogledu drugih poslova iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u kantonu.

S obzirom da je Izmjenama i dopunama Budžeta TK za 2021. godinu predviđeno povećanje sredstava planiranih za organizacije i udruženja TK, Vlada je danas izmijenila i dopunila Odluku o utvrđivanju sredstava za raspodjelu sa ove potrošačke jedinice. Ovim izmjenama inicijalna odluka je dopunjena, te su u raspodjelu sredstava uvršteni Radničko sportsko društvo „Sloboda”, čime je podržano osnivanje Kuće sporta i Fondacija „Istina , Pravda, Pomirenje”. Također, dodatna sredstva izdvojena su za potrebe Saveza udruženja građana penzionera /umirovljenika Tuzlanskog kantona, kao i za Crveni križ Tuzlanskog kantona.

Također, shodno ranije donesenom Programu, Vlada je danas donijela i odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice Pomoć vjerskim zajednicama.

Vlada je danas odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Za projektovanje, izgradnju i opremanje mreže protivgradnih stanica na geoprostoru Tuzlanskog kantona, za područja Srebrenika, Čelića i Lukavca, sa njihovim uvezivanjem u postojeći sistem protivgradne zaštite na teritoriji BiH Federalno ministarstvo finansija je dodijelilo 300.000 KM. Prijekat se implementira u okviru Programa utroška sredstava u svrhu poticanja razvoja biljne proizvodnje iz 2020, godine.

Vlada je danas odobrila i po 2.500,00 KM Udruženju za ultrazvuk u medicini „lan Donald” Tuzla, na ime refundacije troškova organizacije i realizacije Drugog Internacionalnog simpozija smanjene smrtnosti majki i novi napredci u kliničkoj medicini, kao i Udruženju ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, na ime refundacije troškova sufinansiranja XVI Nefrološke škole sa glavnom temom „Uticaj Covid 19 pandemije na nefrološke i dijalizne bolesnike”.

Na danas održanoj sjednici Vlada je, na osnovu samoinicijativne ponude JP Elektroprivreda BiH, pristupila dodjeli koncesije i određivanju koncesora za korišćenje vode iz hidroakumulacije „Sniježnica” na području općine Teočak. Kao koncesor je određeno Ministrstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK.

Vlada je danas prihvatila Godišnji plan i program odžavanja i zaštite regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period januar decembar 2022.godine.

Vlada je danas odobrila unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu između budžetskih korisnika, a čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2021. godinu.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Informaciju o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u organima uprave Tuzlanskog kantona u 2020. godini, kao i Informaciju o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u službama za upravu u gradovima i općinama na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini.

Vlada je danas odobrila prijenos prava vlasništva nad putničkim motornim vozilom marke VW Golf sa Ministarstva privrede na Ministarstvo obrazovanja i nauke.

Vlada je danas prihvatila Informaciju o izmjenama i dopunama odobrenih rashoda i izdataka u Operativnom planu za period 01.10.-31.12.2021. godine.

Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost Javnoj ustanovi Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Lukavac za prijem dva zaposlenika, odgajatelj – terapeut i pedagog-psiholog – terapeut u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci. Takođe, Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja za prijem višeg referenta vozača na neodređeno vrijeme, kao i Ministarstvu privrede za prijem stručnog savjetnika za ekonomsko – finansijske poslove na određeno vrijeme do 3 godine.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala Upravni odbor Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla na period od četiri godine, te privremeno imenovala Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, do okončanja postupka, na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora, u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca. Također, Vlada je razriješila i privremeno imenovala člana Školskog odbora JU OŠ „Simin Han” Tuzla.

Vezane objave

Posljednje objave