Materijali za 11. redovnu sjednicu Gradskog vijeća

0

Dana, 21.12.2021.godine održana je 15. sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Gradačac. Na sjednici su predstavnici klubova vijećnika Gradskog vijeća razmatrali i usvojili Izvode iz zapisnika sa prethodnih sjednica kao i Program rada Gradskog vijeća Grada Gradačac za 2022. godinu.

Utvrđen je i dnevni red 11. redovne sjednice Gradskog vijeća kao i termin održavanje iste koja će se održati u srijedu 29.12.2021. godine s početkom u 9.00 sati u Sali za sjednice Sportske dvorane u Gradačcu.

DNEVNI RED:

Br. Naziv
1 Prijedlog Budžeta Grada Gradačac za 2022. godinu.
2 Prijedlog odluke o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za 2022. godinu.
3 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na sklapanje ugovora o dozvoljenom prekoračenju na transakcijskom računu
4 Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu.
5 Prijedlog odluke o prodaji nekretnina (Kovgrad d.o.o.).
6 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na investiciona ulaganja (Parkinzi, Moto klub).
7 Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina (Grad-Osmanović).
8 Prijedlog odluke o kupovini nekretnina (Okanović).
9 Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o visini naknade paušala članovima Općinskog vijeća, volonterskog dodatka predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća, naknade članovima radnih tijela i OIK-e.
10 Prijedlog programa rada Gradskog vijeća za 2022. godinu.
11 Prijedlog programa rada javnih ustanova Grada Gradačac za 2022. godinu: – Plan rada JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac za 2022. godinu; – Program rada za 2022. godinu JU Centar za socijani rad Gradačac; – Plan rada za 2022. godinu JU Centar za kulturu „Ahmed Murabegović“ Gradačac; – Program rada za 2022. godinu JU Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac.
12 . Prijedlog plana poslovanja javnih preduzeća Grada Gradačac za 2022. godinu: – Plan poslovanja za 2022. godinu JP „Parkinzi“ doo Gradačac; – Plan poslovanja za 2022. godinu JP Javno stambeno preduzeće Gradačac.
13 Prijedlog rješenja o imenovanju Gradskog pravobranioca Grada Gradačac.
14 Prijedlog rješenja o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje članova Nadzornog odbora JP „Komunalac“ d.d. Gradačac.
15 Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora JP „Javno stambeno preduzeće Gradačac“ d.o.o.
16 Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Komisije za nadziranje primjene Kodeksa ponašanja izabranih predstavnika-vijećnika.
17 Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Komisije za nadziranje primjene Kodeksa ponašanja izabranih predstavnika-vijećnika.
18 Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava.
19 . Prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika predsjednika Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava do okončanja procedure po javnom oglasu, a najduže do 90 dana od dana imenovanja.
20 Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje zamjenika predsjednika Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava.
21 Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana Gradske izborne komisije Gradačac.
22 Pitanja, prijedlozi i inicijative.