spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA KREIRANJA NOVIH RADNIH MJESTA U SKLADU SA POTREBAMA PODUZETNIKA I OBRTNIKA SA PODRUČJA GRADA GRADAČAC

Na osnovu člana 7. stav 2. tačka 6. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac (“Službeni glasnik Grada Gradačac broj: 1/19),  i Sporazuma o implementaciji projekta Općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja, između Općine Gradačac i UNDP BIH Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) broj 06/3-28-1857/17 potpisanog 18.06.2018.godine, Gradonačelnik Grada Gradačac raspisuje

JAVNI POZIV
ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA KREIRANJA NOVIH RADNIH MJESTA U SKLADU SA POTREBAMA PODUZETNIKA I OBRTNIKA SA PODRUČJA  GRADA GRADAČAC

PREDMET POZIVA

Predmet poziva je dodjela sredstava  i sufinansiranje troškova kreiranja novih radnih mjesta u skladu sa potrebama poduzetnika i obrtnika sa područja grada Gradačac, a koja će se financirati iz zajedničkih sredstava Grada Gradačca i Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) kojeg finansira Vlada Švicarske, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

Javni poziv je izrađen u skladu sa Strategijom razvoja općine Gradačac za period 2014.-2023. godine koja u svom okviru definiše Strateški cilj 1.  Razvijeno poduzetništvo u sektoru metalne, tekstilne, prehrambene – prerađivačke, drvne i građevinske industrije, a naročito u izvozno orijentisanim djelatnostima čime su izgrađeni kapaciteti za aktivno i odgovorno partnerstvo u razvoju sjeveroistočne BiH.

IZNOS PREDVIĐENIH POTICAJNIH SREDSTAVA

Projektom poticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u Gradu Gradačac u partnerstvu sa MEG projektom za ovu namjenu predviđen je iznos od 110.000 KM. Maksimalan iznos pojedinačnog poticaja je 13.750,00 KM po korisniku.

U slučaju da se ne utroše sva sredstva predviđena za ovu namjenu, Grad Gradačac zadržava pravo da, uz konsultaciju sa donatorom, pozitivno ocijenjenim aplikantima poveća iznos poticajnih sredstava.

CILJ/SVRHA POTICAJA

Unaprijediti tržište rada na području Grada Gradačac i povećati broj privrednih subjekata i broj zaposlenih.

OČEKIVANI REZULTATI

Direktni rezultati:

– 8 osoba novozaposleno

– 8 privrednih subjekata (postojeći i novoosnovani)unaprijedilo konkurentne prednosti

– 2 nova privredna subjekta registrovana

 CILJNA SKUPINA

 Poslovni subjekti koji imaju sjedište i/ili poslovnu jedinicu na području Grada Gradačac i koji uredno izmiruju zakonom propisane obaveze po osnovu poreza i doprinosa kao i osobe koje registruju novu poslovnu djelatnost sa sjedištem na području Grada Gradačac.

UVJETI SUDJELOVANJA NA JAVNOM POZIVU -KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI

Da bi aplikacija postojećih privrednih subjekata bila razmatrana i evaluirana aplikanti moraju zadovoljavati sljedeće obavezne kriterije:

 1. Da imaju registrirano sjedište poslovnog subjekta,  ili imaju ispostavu ili poslovnu jedinicu na području Grada Gradačac,
 2. Da su registrovani za obavljanje proizvodne ili proizvodno-uslužne djelatnosti,
 3. Da su ostvarile pozitivan poslovni rezultat u 2019. godini,
 4. Da nemaju neizmirenih dugovanja za poreze i obaveze prema uposlenicima (plate i doprinosi),
 5. Da nemaju neizmirene obaveze prema Gradu Gradačac (komunalne takse i sl.) i
 6. Da su dostavili svu obaveznu dokumentaciju

 

Da bi aplikacija osoba koje žele pokrenuti vlastiti biznis bila razmatrana i evaluirana aplikanti moraju zadovoljavati sljedeće obavezne kriterije:

 1. Da aplikant ima prebivalište na području Grada Gradačac(odnosi se na vlasnika budućeg startupa),
 2. Da će registrovati proizvodnu ili proizvodno-uslužnu djelatnost sa sjedištem na području Grada Gradačac te zaposliti osobe koje su najmanje 30 dana od dana objave javnog poziva registrovane na evidenciji nezaposlenih osoba Službe za zapošljavanje TK, Grad Gradačac (uključujući i sebe kao osnivača).
 3. Da su dostavili svu obaveznu dokumentaciju.

KRITERIJ ZA IZBOR KORISNIKA POTICAJNIH GRANT SREDSTAVA

 Sve aplikacije koje zadovolje kriterije prihvatljivosti biti će ocjenjivane u skladu sa niže navedenim kriterijima. Ocjena  korisnika vrši se na osnovu javnog poziva i dostavljenog prijavnog obrasca.

Postojeći privredni subjekti:

Rb

Kriteriji

Opis

Broj bodova

Max. Broj bodova

Sredstva verifikacije

1

Djelatnost

Proizvodna

15

15

Kopija registracije

Izvod iz statistike o razvrstavanju djelatnosti

Prijavni obrazac

Proizvodno-uslužna

5

2

Kompanija je izvozno orjentisana[1]

Da

Ne

15

0

15

Finansijski izvještaji

Prijavni obrazac

3

Broj novih radnih mjesta koje je kompanija spremna kreirati kroz projekat

Napomena:

 • Novim radnim mjestom se smatra zapošljavanje po Ugovoru o radu na puno radno vrijeme u trajanju ne kraćem od 6 mjeseci
 • Navedeni broj će u slučaju odobrenja financijske podrške postati Ugovorna obaveza.

Više od 1 i manje ili jednako 3

10

20

Izjava aplikanta/odgovornog lica

Prijavni obrazac, Obrazac Budžeta

Više od 3 i manje ili jednako 5

15

Više od 5

20

4

Struktura novih radnih mjesta po vrsti stručne spreme.

Napomena:

Navedeno će u slučaju odobrenja financijske podrške postati Ugovorna obaveza.

1-2 novouposlene osobe imaju  srednju stručnu spremu

5

15

Izjava aplikanta/odgovornog lica

Prijavni obrazac, Obrazac Budžeta

3 ili više  novouposlenih imaju srednju stručnu spremu

7

1-2 novouposlene osobe imaju  Višu ili Visoku stručna spremu

10

3 ili više  novouposlenih imaju višu ili visoku stručnu spremu

15

5

Na novim radnim mjestima će biti uposleni

Napomena:

Navedeno će u slučaju

odobrenja financijske podrške postati Ugovorna obaveza.

Mladi[2] registrovani na Birou za zapošljavanje

Manje ili jednako 50%

1

10[3]

Izjava aplikanta/odgovornog lica

Prijavni obrazac, Obrazac Budžeta

Više od 50%

3

Žene

Manje ili jednako 50%

2

Više od 50%

4

Invalidi

Manje ili jednako 30%

2

Više od 30%

3

6

Financijsko učešće aplikanta u realizaciji aktivnosti

Napomena:

 • Procenat se izračunava u odnosu na učešće aplikanta u ukupnoj vrijednosti aktivnosti a ne u odnosu na tražena sredstva poticaja
 • Navedeno će u slučaju odobrenja financijske podrške postati Ugovorna obaveza.

Manje od 30%

3

10

Izjava aplikanta/odgovornog lica

Prijavni obrazac, Obrazac Budžeta

Više ili jednako 30% i manje od 50%

5

Više ili jednako 50%

10

7

Vrsta Ugovora koji će biti sklopljen sa novozaposlenim

Napomena:

Navedeno će u slučaju odobrenja financiranja postati Ugovorna obaveza.

Ugovor na neodređeno vrijeme sa svim zaposlenim

15

15

Prijavni obrazac, Obrazac Budžeta

Kombinacija (ukoliko se zapošljava više osoba po različitim ugovorima) Ugovora na neodređeno vrijeme i Ugovora na određeno vrijeme – period duži od obaveznog (duže od 6 mjeseci)

10

Kombinacija (ukoliko se zapošljava više osoba po različitim ugovorima) Ugovora na neodređeno vrijeme i ugovora na određeno vrijeme – obavezni period trajanja ugovora (6 mjeseci)

7

Ugovor na određeno vrijeme sa svim novozaposlenim – na period duži od obaveznog (duže od 6 mjeseci)

5

Kombinacija (ukoliko se zapošljava više osoba po različitim ugovorima) Ugovora na određeno vrijeme – period duži od obaveznog (duže od 6 mjeseci) i Ugovora na određeno vrijeme – obavezni period trajanja ugovora (6 mjeseci)

3

Ugovor na određeno vrijeme sa svim novozaposlenim – na period obaveznog trajanja ugovora (6 mjeseci)

0

Ukupno

100

Start-up privredni subjekti:

Rb

Kriteriji

Opis

Broj bodova

Max. Broj bodova

Sredstva verifikacije

1

Djelatnost koja će biti registrovana

Proizvodna

15

15

Prijavni obrazac, Obrazac Budžeta

Proizvodno-usluzna

5

2

Broj novih radnih mjesta koje će biti kreirana realizacijom poticaja a prije isteka Ugovora o poticajima.

Napomena:

Navedeni broj ne uključuje vlasnika/osnivača i  u slučaju odobrenja financijske podrške navedeni broj novozaposlenih postati će Ugovorna obaveza.

Više od 1 a manje ili jednako 2

10

20

Izjava aplikanta/odgovornog lica

Prijavni obrazac, Obrazac Budžeta

Više od 2 a manje ili jednako 3

15

Više od 3

20

3

Struktura novih radnih mjesta po vrsti stručne spreme.

Napomena:

Navedeno uključuje i vlasnika/osnivača privrednog subjekta i u slučaju odobrenja financijske podrške postati Ugovorna obaveza.

1-2 novozaposlene osobe imaju srednju stručnu spremu

3

15[4]

Izjava aplikanta/odgovornog lica

Prijavni obrazac, Obrazac Budžeta

3 i više  novozaposlenih osobe imaju srednju stručnu spremu

5

1-2 novozaposlene osobe imaju Višu ili Visoku  stručnu spremu

5

3 i više novozaposlenih osoba imaju Višu ili Visoku  stručnu spremu

10

4

Na novim radnim mjestima će biti uposleni

Napomena:

Navedeno će u slučaju odobrenja financijske podrške postati Ugovorna obaveza.

Mladi[5] registrovani na Birou za zapošljavanje

<=50%

3

15[6]

Izjava aplikanta/odgovornog lica

Prijavni obrazac, Obrazac Budžeta

>50%

5

Žene

<=50%

3

>50%

5

Invalidi

<=30%

3

>30%

5

5

Financijsko učešće aplikanta u realizaciji aktivnosti

Napomena:

 • Navedeno će u slučaju odobrenja financijske podrške postati Ugovorna obaveza.
 • Procenat se izračunava u odnosu na učešće aplikanta u ukupnoj vrijednosti aktivnosti a ne u odnosu na tražena sredstva poticaja

Više od 0%, a manje od 20%

5

15

Izjava aplikanta/odgovornog lica

Prijavni obrazac, Obrazac Budžeta

Više ili jednako 20% i manje od 40%

8

Više ili jednako 40%

15

Ocjenu projekta obavit će posebna Komisija koju je imenovao Gradonačelnik. Komisija će na osnovu bodovanja sačiniti rang listu svih kvalifikovanih aplikacija i dati preporuku Gradonačelniku za dodjelu poticajnih sredstava.

 

NAMJENA SREDSTAVA

Sredstva poticaja su namjenjena za uspostavljanje novih privrednih subjekata na području Grada Gradačac i unapređenje konkurentnih prednosti postojećih privrednih subjekata sa područja Grada Gradačca i mogu se koristiti isključivo za pokrivanje troškova koji su u nastavku navedeni kao prihvatljivi.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI, NJIHOVO PRAVDANJE I USLOVI I DINAMIKA PLAĆANJA

Osobe koje se zapošljavaju moraju biti na evidenciji nezaposlenih licaZavoda za zapošljavanje TK, Biro Gradačac najmanje 30 dana do dana objave ovog javnog poziva.

 

Prihvatljivi troškovi i način pravdanja:

–        Nabavka osnovnih sredstava za rad kao i usluge koje su neophodne za korištenje kupljene opreme (oprema, mašine, alati i druga stalna sredstva, instalacija, montaža, puštanje u rad i obuka na istim) – račun, dokaz o isporuci i uplatisredstava (bankovni izvod). Sva sredstva koja su predmet nabavke moraju biti NOVA (nekorištena)

–        Nabavka software-a i obuka uposlenika za rad na istim ukoliko se realizuje u toku trajanja Ugovora o poticajima – račun, dokaz o isporuci i uplati

–        Troškovi osnivanja novog poslovnog subjekta (uključuje administrativne troškove registracije, troškove notara, izrada pečata, fiskalizacija-kupovina fiskalne kase i troškovi za knjigovodstvene usluge vezane za registraciju subjekta u ukupnom iznosu do 1.000,00 KM. Navedeni troškovi registracije su prihvatljivi samo  ukoliko se subjekat osniva nakon datuma potpisivanja ugovora – računi i dokazi o uplati.Napomena: troškovi osnivačkog kapitala se ne mogu financirati iz ove stavke.

–        edukacije zaposlenih koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava – najviše 30% od iznosa odobrene  potpore može biti iskorišteno za ovu namjenu– račun, ugovor sa izvođačem edukacije, dokaz o obavljenoj edukaciji i dokaz o izvršenom plaćanju prema izvođaču edukacije (bankovni izvod).

Primjeri neprihvatljivih troškova:

– kupovina korištene opreme i korištenih vozila

– kupovina sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti (osim potrebnih u procesu montaže i puštanja u rad novokupljenog stalnog sredstva);

– kupovina robe/proizvoda za daljnju prodaju;

– porezi, prirezi, komorski doprinosi;

– kupovina telefonskih i mobilnih uređaja;

– zakupnina za poslovni prostor;

– obnova ili uređenje poslovnog prostora;

– popravak ili ugradnja instalacija u poslovnom prostoru;

– podzakup za poslovni prostor;

– marketinške usluge;

– pretplate na časopise i stručnu literaturu;

– edukacije održane u inozemstvu i online edukacije te osnovne edukacije potrebne za početak poslovanja;

– troškovi stručnih i drugih ispita potrebnih za obavljanje djelatnosti;

– komorske i druge članarine;

– autorski ugovori s drugim osobama;

– trošak istraživanja tržišta;

– najam/leasing vozila i opreme;

– štampanje na reklamne predmete;

– plate i doprinosi za zaposlenike;

– službena putovanja;

– trošak goriva, guma, cestarina, naplate parkinga za službeno vozilo;

– troškovi održavanja, servisiranja, registracije automobila;

– temeljni kapital kod osnivanja privrednog društva;

– kupnja udjela u već postojećoj firmi (izuzev 100% preuzimanja);

– troškovi premije osiguranja;

– režijski troškovi poslovnog prostora i priključci energenata;

– usluge drugih poslovnih subjekata (osim izričito navedenih u popisu prihvatljivih troškova).

– svi ostali troškovi koji nisu navedeni kao prihvatljivi

Uslovi i dinamika plaćanja

 

Postojeći privredni subjekti:

Grad Gradačac će po potpisivanju ugovora, a nakon što Korisnik sredstava dostavi predračune za sredstva/usluge koje su predmet nabavke, a tim za implementaciju poticaja ih verificira, u roku od 15 danaod verifikaicje korisnicima avansno isplatiti 50% od odobrenih sredstava dok će ostatak refundirati korisniku nakon što isti dostavi okončani izvještaj koji sadrži dokaze da su sredstva kupljena i plaćena i sve ugovorne obaveze ispunjene,a najkasnije do 30.09.2020. godine. Korisnici će biti dužni do 15.09.2020. godine dostaviti okončani izvještaj za cjelokupni projekat, sa svom potrebnom dokaznom dokumentacijom nakon čega će Tim za implementaciju poticaja izvršiti kontrolu navedenih troškova i po njihovoj potvrdi dati nalog za plaćanje. Grad Gradačac zadržava pravo da uplate vrši direktno na račune dobavljača sredstva/usluga, umjesto na račune aplikanata, što će biti definisano u ugovoru sa korisnikom sredstava.

Novi privredni subjekti

Grad Gradačac će najkasnije 10 dana od dostave dokaza o registraciji privrednog subjekta i predračuna za sredstva/usluge koje su predmet nabavke, korisnicima avansno isplatiti 60% od odobrenih sredstava dok će ostatak refundirati korisniku po dostavljenom okončanom izvještaju koji sadrži dokaze da su sredstva kupljena i plaćena i sve ugovorne obaveze ispunjene,, a najkasnije do 30.09.2020. godine. Sredstva će biti uplaćena na bankovni račun novoosnovanog privrednog subjekta. Korisnici će biti dužni do 15.09.2020. godine dostaviti okončani izvještaj za cjelokupni projekat, sa svom potrebnom dokaznom dokumentacijom nakon čega će Tim za implementaciju poticaja izvršiti kontrolu navedenih troškova i po njihovoj potvrdi dati nalog za plaćanje. Grad Gradačac zadržava pravo da uplate vrši direktno na račune dobavljača sredstva/usluga, umjesto na račune aplikanata, što će biti definisano u ugovoru sa korisnikom sredstava.

OBAVEZA APLIKANTA

 

Obaveze korisnika će biti sastavni dio Ugovora o poticajima.

 • Korisnik sredstava je dužan zaposliti minimalno 1 osobu po potpisivanju Ugovora o dodjeli poticajnih sredstava. Osobe koje se zapošljavaju moraju biti na evidenciji Biroa rada Gradačac najmanje 30 dana do objave javnog poziva.
 • Korisnik je dužan sa novozaposlenim radnicima sklopiti Ugovor o radu na period ne kraći od 6 mjeseci i zadržati radnike u radnom odnosu minimalno 6 mjeseci ili vremenski period koji je naveo u aplikaciji.
 • Korisnik je obavezan da poštuje rokove implementacije Projekta
 • Sve ostale obaveze koje će biti definisane Ugovorom o poticajima

POTREBNA OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Postojeći privredni subjekti:

 1. Popunjen prijavni obrazac
 2. Popunjen Projektni prijedlog sa budžetom
 3. Kopija rješenja o registraciji poslovnog subjekta kod nadležnog organa
 4. Kopija o poreznoj registraciji poslovnog subjekta (ID broj)
 5. Kopija bilansa uspjeha za 2019. godinu
 6. Izjava o izmirenim direktnim i indirektnim porezima
 7. Ovjerena izjava kod nadležnog organa kojom se podnosilac prijave obavezuje da će ispuniti obaveze navedene u aplikaciji i javnom pozivu
 8. Izjava da nema dugovanja prema Gradu Gradačaci
 9. Izjava o nepostojanju Sukoba interesa i nesudjelovanju u koruptivnim radnjama
 10. Saglasnost za obradu ličnih podataka

Po okončanju Javnog poziva, aplikanti koji ostvare pravo na dodjelu sredstava dostavljaju u roku od 7 dana od objave rezultata Javnog poziva:

 1. Potvrdu banke o otvorenom računu
 2. Uvjerenje od Porezne uprave Federacije BiH o izmirenju poreza i doprinosa
 3. Potvrdu nadležne gradske službe o izmirenim dugovanjima prema Gradu Gradačac

Ukoliko korisnik ne dostavi gore navedena dokumenta u datom roku biti će diskvalifikovan.

Start-up privredni subjekti:

 1. Popunjena aplikacijska forma
 2. Popunjen projektni prijedlog sa uključenim budžetom projekta
 3. Potvrda o prebivalištu aplikanta – vlasnika startup-a (CIPS),
 4. Dokaz o završenom školskom obrazovanju za aplikanta ukoliko je isto propisano za obavljanje poslovne djelatnosti,
 5. Ovjerena izjava kod nadležnog organa kojom se podnosilac prijave obavezuje da će ispuniti obaveze iz prijave i javnog poziva,
 6. Izjava o nepostojanju sukoba interesa i nesudjelovanju u koruptivnim radnjama,
 7. Saglasnost za obradu ličnih podataka

 

Po okončanju Javnog poziva, aplikanti koji ostvare pravo na dodjelu sredstava dostavljaju u roku od 15 danaPotvrdu banke o otvorenom računu i ovjerene kopije registracije i ID broja novog poslovnog subjekta. Ukoliko korisnik ne dostavi gore navedena dokumenta Grad Gradačac zadržava pravo da raskine ugovor sa korisnikom.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva (do 01.07.2020. do 16:00 sati).

Info dan za potencijalne korisnike održat će se u u četvrtak25.06.2020. godine u vremenskom periodu od 10,00 do 12,00 sati u Službi za privredu, budžet i finansije Grada Gradačac – Sala za sastanke. Za informacije u vezi ovog javnog poziva možete se obratiti na telefon 035 369 750 (Enes Delić) ili na email enes.delic@gradacac.ba

Prijavni obrazac i ostali obrasci i izjave se mogu preuzeti sa web stranice Grada Gradačac ili u šalter Sali gradske uprave na šalteru br. 1.

Prijave sa prijavnim obrascem (elektronski popunjeno) i svom potrebnom dokumentacijom, propisanom javnim pozivom, dostavlja se u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično na pisarnicu Grada Gradačac (potpisana i datirana potvrda će se dodijeliti podnosiocu prijave koji lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Grad Gradačac

Ul.H.K.Gradaščevića br.54

76250 Gradačac

sa naznakom:

„Prijava na Javni poziv za sufinansiranje troškova kreiranja novih radnih mjesta u skladu sa potrebama poduzetnika i obrtnika sa područja grada Gradačac“

 

Prijave dostavljene drugim putem, kao i neblagovremene i nekompletne prijave se neće razmatrati. Rezultati javnog poziva će biti objavljeni na oglasnoj ploči i web stranici Grada Gradačac, kao i u lokalnim sredstvima javnog infomisanja.

                                                                                                                   Gradonačelnik

     mr.sc. Edis Dervišagić[1]Ucesce direktnog izvoza u prihodu je najmanje 60%

[2]Osobe stare 35 godina ili mlađe

[3]Maksimalan broj bodova je izračunat kao zbir svih maksimuma u sklopu ovog pitanja, znači uzeto je da se radi o mladim ženama koje su invalidi

[4]Maksimalan broj bodova je izračunat za slučaj da aplikant kreira privredni subjekat koji će ukupno sa vlasnikom zaposliti najmanje 6 osoba od kojih je najmanje 3 sa visokom ili višom stručnom spremom a najmanje 3 sa srednjom stručom spremom.

[5]Osobe stare 35 godina ili mlađe

[6]Maksimalan broj bodova je izračunat kao zbir svih maksimuma u sklopu ovog pitanja, znači uzeto je da se radi o mladim ženama koje su invalidi

DOWNLOAD

Set dokumentacije i tekst poziva

Vezane objave

Posljednje objave