spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

“Dani šljive” – JAVNI POZIV za odabir suorganizatora i dodjelu nepovratne subvencije suorganizatoru

Na osnovu odredbe člana 7. stav 2. tačka 6. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac (“Službeni glasnik Grada Gradačac broj: 1/19) i odredbe člana 5. Odluke o organizaciji 48. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije „Dani šljive“ („Službeni glasnik Grada Gradačac“ broj: 05/21.), Gradonačelnik Grada Gradačac, objavljuje,

J A V N I P O Z I V
za odabir suorganizatora i dodjelu nepovratne subvencije
suorganizatoru 48. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije
„Dani šljive“ u Gradačcu

 

I PREDMET I CILJ JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva za odabir suorganizatora i dodjelu nepovratne subvencije suorganizatoru 48. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije „Dani šljive“ u Gradačcu (u daljem tekstu: Javni poziv) je odabir suorganizatora uz dodjelu nepovratne subvencije iz Budžeta Grada Gradačac.
Subvencija će se koristiti za pokriće dijela troškova suorganizacije48. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije „Dani šljive“ u Gradačcu (u daljem tekstu: Sajam), koji će se održavati u periodu od 25. do 28. avgusta 2021. godine.

Cilj raspisivanja Javnog poziva je odabir i finansijska podrškasuorganizatoru na način da se putemstručne valorizacije predloženog programa podnosioca prijave u Gradačcu osigura nastavak tradicijeodržavanja Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije „Dani šljive“ u Gradačcu, njegovo unapređenje, te promocija grada Gradačca.

Nepovratna subvencija po Javnom pozivu dodjeljuje seiz Budžeta Grada Gradačac, a nakon odabira suorganizatora sa istim će se zaključiti Ugovor o zajedničkojorganizacijiuzdodjelunepovratnesubvencijesuorganizatoru 48. Međunarodnogsajmapoljoprivredeiprehrambeneindustrije “Danišljive” u Gradačcu, kojim će se detaljno urediti prava i obaveze ugovornih strana.

II SREDSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA
Za provedbu ovog Javnog poziva u Budžetu Grada Gradačac za 2021. godinu osigurana susredstva u iznosu od 10.000,00 KM.

III PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća po raspisanom Javnom pozivu imaju sva pravna lica koja su registrovana za organizaciju sajamskih manifestacija,osim pravnih lica, koja prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi FBiH imaju neizmireno dugovanje po bilo kojem osnovu, kao i pravna lica u vlasništvu lica koja prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi FBiH imaju neizmireno dugovanje po bilo kojem osnovu.
IV USLOVI ZA ODABIR SUORGANIZATORA/KORISNIKA SUBVENCIJE I DODJELU SUBVENCIJE
Nepovratna subvencija se dodjeljuje za pokriće dijela budućih troškova suorganizacije Sajma.
Da bi se podnosilac prijave smatrao prihvatljivim za odabir i ostvarenje prava na subvenciju, mora ostvaritinajmanje 50 bodova iz Tabele kriterija za ocjenu prijava.

Pravo na subvenciju iz ovog Javnog poziva ostvaruje podnosilac prijave koji na osnovu vrijednosnihkriterija iz Tabele kriterija za ocjenu prijava ostvari najveći broj bodova.

Tabela kriterija za ocjenu prijava

Kriteriji Bodovi

1.Reference podnosioca prijave (u smislu organizacije sajmova):
a) Broj organizovanih sajmova na međunarodnom nivou
– 1-3 (16)
– 3-5 (18)
– 6 i više (20)

b) broj organizovanih sajmova na državnom nivou
– 1-3 (8)
– 3-5 (10)
– 6 i više (12)

maksimalno

32 bodova

2. Planirani broj izlagača:
– od 30 do 50(10)
-od 51 do 100 (15)
– više od 100(20)
maksimalno
20 bodova

3. Plan promocije sajma maksimalno
12 bodova
4. Finansijski plan sajma maksimalno
10 bodova
5. Edukacija i razmjena znanja (radionice, seminari, okrugli stol,
prezentacije i sl.) maksimalno
10 bodova
6. Stručna ocjena kvaliteta proizvoda, nagrade i priznanja maksimalno
8 bodova
7. Koristi za gradačačkeprivrednike (npr. besplatna promocija,besplatni izložbeni prostor i sl.) maksimalno
8 bodova

V POSTUPAK ODABIRA SUORGANIZATORA/KORISNIKA SUBVENCIJE
Postupak odabira prijava po Javnom pozivu, na osnovu ocjene postavljenih kriterija, provodi Komisijaza odabir suorganizatora i dodjelu subvencije.

Nakon okončanja postupka ocjene podnesenih prijava Komisija iz predhodnog stava dostavlja Gradonačelniku zapisnik o radu koji sadrži rang listu svih podnosilaca prijave, na osnovu koje Gradonačenik donosi Odluku o odabiru suorganizatora/korisnika subvencije sa kojim će zaključiti ugovor.

Učesnici Javnog poziva mogu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema Odlukeo odabiru suorganizatora/korisnika subvencije izjaviti prigovor Gradonačelniku.

VI PRAVA I OBAVEZE SUORGANIZATORA/KORISNIKASUBVENCIJE

Prava i obaveza suorganizatora/korisnika subvencije koje se odnose na obezbjeđenje izlagača, organizovanje stručnih savjetovanja i konferencija, promotivne aktivnosti, stručnu ocjenu kvaliteta proizvoda i drugo, detaljno će se regulisati Ugovorom između Grada Gradačac i suorganizatora/korisnika subvencije koji će se zaključiti najkasnije deset dana po donošenju Odluke o odabiru suorganizatora/korisnika subvencije.

Suorganizatoru/korisniku subvencije, Grad Gradačac će za potrebe pripreme i održavanja Sajma u periodu od 16.08. do 31.08.2021.godineomogućiti korištenje:
– objektaSportske dvorane „Skenderija“ sa zatvorenim prostorom sajmišta (cca 1500 m²) izgrađenog na parceli 440/1 k.o. Gradačac II;
– otvorenog prostora sajmišta sa desne strane Sportske dvorane „Skenderija“ na parceli 440/6 i otvoreni prostori sajmišta sa lijeve strane Sportske dvorane „Skenderija“na dijelu parcele 440/1;
– dvije kancelarije i sale za sjednice za potrebe održavanja stručnih savjetovanja, konferencija i sličnih sadržaja u sklopu objekta Sportske dvorane „Skenderija“;
– električne energije, vode i drugih komunalnih usluga bez naknade.

Izvještaj o utrošku dodijeljenog iznosa subvencije, suorganizator/korisnik subvencije je obavezan dostaviti Gradonačelniku napropisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog poziva (Obrazac 2), najkasnije 30 dana po završetku Sajma.

VII PODNOŠENJE PRIJAVA I ROKOVI JAVNOG POZIVA
Prijave na Javni poziv podnose se Gradu Gradačac, poštom ili neposredno u pisarnicuna adresu: H.K.Gradaščevića 54, 76250 Gradačac, s naznakom ”za Komisiju za odabir suorganizatora i dodjelu subvencije po Javnom pozivuza odabir suorganizatora i dodjelu nepovratne subvencije suorganizatoru 48. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije „Dani šljive“ u Gradačcu“sa naznakom „NE OTVARATI “.

Javni poziv će se objaviti na web stranici Grada Gradačac i u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Rok za prijavu na Javni poziv je 15 dana od dana objaveu dnevnom listu „Oslobođenje“.

Prijava se podnosi na Obrascu 1. „Prijava na Javni poziv za odabir suorganizatora i dodjelu nepovratne subvencije suorganizatoru 48. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije „Dani šljive“ u Gradačcu.

Uz prijavu se obavezno prilaže sljedeća dokumentacija:
• Rješenje o registraciji;
• Aktuelni izvod iz sudskog registra (ne stariji od 3 mjeseca);
• Potvrdu Gradske službe za privredu, budžet i finansije da podnosilac prijave nema dugovanja prema Gradu Gradačac (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave) i
• Potvrdu Porezne uprave da pravno lice nema neizmirenih obaveza prema Poreskoj upravi (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave),
• Ostala dokumentacija vezana za kriterije.

Grad Gradačac zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju ako Komisijaisto bude smatrala nužnim.
O rezultatima ocjene prijava, podnosioci prijave će biti obaviješteni najkasnije u roku od 10 dana oddana zatvaranja Javnog poziva.

Grad Gradačac zadržava pravo izmjene i dopune, te produženje roka ovoga Javnog poziva.
Sve eventualne izmjene i dopune Javnog poziva bit će objavljene na isti način kao i Javni poziv.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke na propisanom prijavnomobrascu sa priloženom potpunom dokumentacijom.
Neblagovremene, nepotpune prijave i prijave pravnih lica koja imaju neizmirena dugovanja prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi se neće uzeti u razmatranje.

VIII OSTALE ODREDBE

Prijavni obrazac na Javni poziv (Obrazac 1.), nacrt ugovora, skice i Obrazac izvještaja (Obrazac 2.) se može preuzeti s web stranice Grada Gradačac www.gradacac.ba .

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 035 369 757 ili 035 369 750, lokal 205ili e-mailadresu: opc.grad@bih.net.ba

DOWNLOAD

Prilozi (4):
1. Prijava (Obrazac 1.);
2. Nacrt ugovora;
3. Skice;
4. Izvještaj (Obrazac 2.).

Vezane objave

Posljednje objave