Najava uspostave zemljišnih knjiga u KO Gornja Međiđa, Donja Međiđa i Kerep…

OPŠTINSKI SUD U GRADAČCU

Broj: 028-0-Su-18-000 594

Gradačac, 22.10.2018. godine

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBIH (“Službene novine FBiH”, broj: 19/03, 54/04), Općinski sud u Gradačcu:

 

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPŠTINE:

SP_Gornja Međiđa, politička opština Gradačac

SP_Donja Međiđa, politička opština Gradačac

SP_Kerep, politička opština Gradačac

 

SP_SREBRENIK (po novom premjeru Srebrenik Grad),

politička opština Srebrenik

Pozivaju se sva zainteresovana lica, koja polažu pravo na priznanje prava vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim opštinama Gornja Međiđa, Donja Međiđa i Kerep (politička opština Gradačac) i Srebrenik Grad (politička opština Srebrenik), po novom premjeru da to svoje pravo prijave u roku od 60 (šezdeset) dana od dana objave ove najave u Službenim novinama FBiH i Službenom glasniku BiH, podneskom u 2 (dva) primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

 

Lica, koja polažu pravo na predmetnim nekretninama mogu, navedeni rok, na zahtjev, produžiti za najmanje sljedećih 90 (devedeset) dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze.

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

 

Kroz Projekt sistematskog ažuriranja izvršen je prenos prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora (KPU) u elektronski vođenu zemljišnu knjigu.

Stoga se pozivaju vlasnici stanova i poslovnih prostora, koji su svoje vlasništvo upisali u KPU da provjere prijenos svog prava vlasništva iz KPU-a u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, uvidom u istu, u rokovima navedenim u prethodnom tekstu.

 

Pozivaju se zainteresovana lica da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose.

Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu.

Prijavom prava osiguravate učestvujete u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama.

 

-2-

 

Utvrđivanjem prava i njihovim upisom u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno učestvujete u daljnjem postupku.

 

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru Projekta registracije nekretnina provodit će se bez naplate sudske takse.

 

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu te lična predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u Odjeljenju za zemljišnoknjižne poslove Opštinskog suda u Gradačcu, u središtu suda u Gradačcu odnosno u Odjeljenju za zemljišnoknjižne poslove Opštinskog suda u Gradačcu u Srebreniku svakim radnim danom u vremenu od 07,30-13,30h.

 

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu:

 

Opštinski sud u Gradačcu

(za Odjeljenje za zemljišnoknjižne poslove)

Titova bb

76250 Gradačac

 

odnosno

 

Opštinski sud u Gradačcu

Odjeljenje u Srebreniku

(za Odjeljenje za zemljišnoknjižne poslove)

Teritorijalne odbrane 92 bb

75350 Srebrenik