Na osnovu člana 15. Zakona o principima loklane samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“,br. 49/06. i 51/09.), člana  38.  Statuta općine Gradačac  (“Službeni glasnik Općine Gradačac”,br. 4/08. i 5/12. / i 1/17), Budžeta Općine Gradačac za 2018. godinu,   Odluke o izvršenju  Budžeta,  i  člana 10. Odluke o  kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Općine Gradačac za   finansiranje/sufinansiranje  kapitalnih programa/projekata mjesnih zajednica na području općine Gradačac, br. 01-05-131/18. od 4.5.2018. godine,  (“Službeni glasnik Općine Gradačac”,br. 3/2018), Općinski načelnik, dana  7. 6.  2018. godine,  objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za odabir kapitalnih  programa/ projekata mjesnih zajednica   koji će se finansirati/sufinansirati   iz  Budžeta Općine Gradačac za 2018. godinu

I 

Predmet javnog poziva je raspodjela sredstva sa  ekonomske pozicije:  615311  – kapitalni transferi  neprofitnim organizacijama u iznosu od 100.000,00 KM za  finansiranje/sufinansiranje kapitalnih programa/projekta   mjesnih zajednica,  i to za:

a)        sanacija i održavanje objekata mjesne samouprave (društveni domovi i drugi objekti u    vlasništvu MZ, kao

i nabavka opreme);

b)        održavanje objekata infrastrukture za razvoj sporta (poligoni, igrališta) u MZ, ukoliko     im se posebnim aktom prenesu nadležnosti za ove poslove;

c)    sanacija divljih deponija u MZ;

d)    održavanje vodotoka, javnih bunara i mjesnih izvorišta;

e)    uređenje zelenih javnih površina, uređenje mjesnih groblja, sanacija mjesnih spomen   obilježja;

f)    izrada projektne dokumentacije i elaborata.

II

PRAVO UČEŠĆA:

Prijavu programa/projekta  za dodjelu sredstava  iz Budžeta općine Gradačac mogu podnijeti   mjesne zajednice  upisane u Registar mjesnih zajednica Općine Gradačac. Potencijalni korisnik može podnijeti više prijedloga/programa, ali se sredstva mogu odobriti za finansiranje/ sufinasiranje maksimalno dva programa/projekta.

U ovom slučaju  mjesna zajednica  za svaki program/projekat aplicira posebno.

III

VISINA SREDSTAVA:

Maksimalni iznos sredstava koja se mogu odobriti po javnom pozivu u slučaju da se projekat u 100% iznosu finansira iz Budžeta općine Gradačac iznosi 7.000,00KM; 

IV

USLOVI ZA DODJELU SREDSTAVA:

Mjesne zajednice  koje apliciraju sa programskim/ projektnim aktivnostima, moraju zadovoljiti sljedeće uslove:

–         da su osnovane od strane Općinskog vijeća i upisane u Registar mjesnih zajednica Općine Gradačac,

–         da su vođene  od strane ovlaštenih lica,

–         da svoje aktivnosti planiraju realizovati na području MZ i da su te aktivnosti namijenjene građanima mjesne zajednice,

–         da se   programske/projektne aktivnosti odnose na oblasti definisane  Javnim pozivom ,

–         da su projektne aktivnosti usaglašene sa općim i specifičnim ciljevima utvrđenim kroz Strategiju razvoja općine Gradačac,

–         dužina trajanja programa/projekta za koji se traže sredstva je do kraja budžetske  godine (31.12.2018. god.),

–         da ne obavljaju bilo koju aktivnost u ime političke partije,

–         da su  sredstva odobrena po  predhodnom javnom pozivu opravdali podnošenjem izvještaja o namjenskom utrošku sredstava uz finansijsku dokumentaciju kao i podnošenjem opisnog (narativnog) izvještaja. 

V

ELIMINATORNI KRITERIJI:

Programi/projekti koji se ne mogu finansirati/sufinansirati  iz  budžetskih sredstava su:

–          programi/projekti kojima se podrazumijeva finansiranje plaća i drugih ličnih koristi  članova Vijeća MZ, osim naknada troškova administriranja projekta u skladu sa Pravilnikom o  načinu vrednovanja prijedloga kapitalnih programa/projekata u  kojima su nosioci projektnih aktivnosti mjesne zajednice sa podrčuja općine Gradačac,

–          programi/projekti koji se neće realizovati na području mjesne zajednice i koji nisu namijenjeni građanima mjesene zajednice,

–          programi/projekti koji se ne odnose na oblasti koje su  definirane kao prioritetne,

–          programi/projekti koji imaju isključivo komercijalni karakter ili projekte koji provode bilo koje aktivnosti političkih partija,

–          programi/projekti mjesnih zajednica  po kojima su već ostvarena sredstva za finansiranje iz drugih izvora.

–          programi/projekti za čiju inplementaciju, nadzor i provođenje su u skladu sa Zakonima o princimpima lokalne samouprave FBiH, kao i relevantnim propisima o građenju, javnim nabavkama i dr. stvarno i mjesno nadležni općinski ili kantonalni i federalni organi, ako što su Direktcija cesta TK ili Ceste FBiH ili javna komunalna preduzeća, a što se prvenstveno odnosi na objekte izgranje saobraćajne i komunalne infrastrukture  (putevi, autobuska  stajališta u putnom pojasu, mostovi, kanalizacija, sportski tereni, objekti javne rasvjete i dr. Objekti infrastrukture čija izgradnja i način finansiranja je definisana posebnim pripisima, tehničkim zahtjevima i utvrđenim programima kapitalnih investicija).

 

VI

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Mjesna zajednica uz program/projekat obavezno dostavljaju sljedeće dokumente:

a)       Jedinstveni aplikacioni obrazac,

b)       Prijedlog programske/projektne aktivnosti:

–          oblast na koju se odnosi program/projekat,

–          ciljnu grupu  na koju se odnosi  program/projekat,

–          ciljeve programa/projekta;

–          plan aktivnosti realizacije programa/projekta (po mogućnosti navesti sve projektne aktivnosti i vremensku dinamiku realizacije programa/projekta),

–          prijedlog budžeta programa/ projekta, opisnim dijelom i planom potrošnje finansijskih sredstava,

–          način praćenja realizacije projekta (vrednovanje i mjerenje zadovoljstva korisnika),

c)       rješenje o upisu  u Registar mjesnih zajednica Općine Gradačac,

d)       identifikacioni broj,

f)   podaci o osobama koje će realizovati projekat,

g)   izvještaj sa računima, ugovorima i drugim dokazima o utrošenim sredstvima iz predhodne godine koja su  im dodijeljena iz Budžeta Općine Gradačac, a mjesne zajednice kojima predhodne godine nisu dodjeljivana sredstva izvještaj o utrošku sredstava iz godine kada su im sredstva dodijeljena ili izjašnejnje da je isti dostavljen prije raspisivanja Janog poziva,

h)  predmjer i predračun radova (za projekte koji se odnose na sanaciju objekata i sl.).

VII

KRITERIJI  ZA ODABIR PROJEKTA:

Komisija za ocjenjivanje i izbor programa/pojekata, imenovana od strane Općinskog vijeće, shodno odredbama Pravilnika o načinu vrednovanja prijedloga kapitalnih programa/projekata u kojima su nosioci projektnih aktivnosti mjesne zajednice sa područja općine Gradačac   vrši  razmatranje i ocjenjivanje  pristiglih projekata/programa, Komisija boduje, odnosno utvrđuje rang  listu programa / projekata po broju dodijeljnenih bodova.  Općinski načelnik   nakon provednog javnog poziva sa korisnicima koji ispunjavaju kriterije i broj bodova definisan ovim Pravilnikom zaključit  će ugovore o finansiranju/sufinansiranju projekata.

Općinski načelnik zadržava pravo poništenja javnog poziva bez obaveze nadoknade troškova aplikantima.

VIII

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Potrebna dokumentaciju (aplikacioni  obrazac) za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od.     7.6.2018.   godine, u Šalter sali  Općine Gradačac i na službenoj web stranici Općine Gradačac(www.gradacac.ba.). Dodatne informacije mogu se dobiti u Općinskoj službi za društvene djelatnosti  i BIZ ili na telefon: 035-369-750.

IX

PREDAJA APLIKACIJA:

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  u zapečaćenoj koverti, preporučeno poštom ili lično na pisarnicu  Općine Gradačac, sa  naznakom  Prijava na Javni  poziv – Komisiji za provođenje javnog poziva, «Ne otvaraj».

Adresa: Općina Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 54, 76250 Gradačac.

Nepotpune prijave  i prijave dostavljene nakon 22.6. 2018. godine  neće biti razmatrane.

DOWNLOAD:

Aplikacioni obrazac