JAVNI KONKURS za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja – osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2017/18. godinu
27/01/2018

 

U skladu sa Odlukom Školskog odbora JU OŠ „Dr. Safvet-beg Bašagić“ Gradačac o raspisivanju Javnog konkursa za osnovno obrazovanje odraslih u školskoj 2017/18. godini broj: 01-47/2018 od 26.01.2018. godine raspisuje se

JAVNI KONKURS

Za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja – osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2017/18. godinu

1 .OPŠTI I POSEBNI USLOVI:

a) Da je polaznik drţavljanin Bosne i Hercegovine;

b) Da polaznik ispunjava psiho-fizičke uslove za savladavanje osnovnog obrazovnog programa;

c) U program osnovnog obrazovanja odraslih moţe se upisati lice starije od 15 godina koje nije završilo osnovno obrazovanje, odnosno lice koje je starije od 18 godina, a da pri tome nema status učenika.

2 .BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM: OSNOVNO DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE
RAZRED: BROJ POLAZNIKA:
OD prvog ( I ) DO petog (V) RAZREDA 30 polaznika
OD šestog (VI ) DO devetog (IX) RAZREDA 60 polaznika

 3. NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA I TRAJANJE:

a) Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje za prvi (I), drugi (II), treći (III), četvrti (IV) i peti (V) razred po tri mjeseca, za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred po šest mjeseci.

b) Programi obrazovanja polaznika izvode se redovnom nastavom, konsultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konsultativnom nastavom i na drugi primjeren način.

4 . NAZIV JAVNE ISPRAVE KOJA SE IZDAJE PO ZAVRŠETKU PROGRAMA:

a) Uvjerenje o završenom razredu osnovne škole;

b) Svjedodţba o završenoj osnovnoj školi;

5 .VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU:

Visina troškova obrazovanja polaznika propisana je Odlukom o utvrđivanju visine troškova obrazovanja odraslih i provjere znanja za institucije koje provode formalno obrazovanje, a koju propisuje ministar Obrazovanja i nauke TK, te koja će biti istaknuta na vidnom mjestu u školi, kao i na web stranici škole.

6 .POTREBNA DOKUMENTACIJA:

a) Prijava za upis koja se preuzima na protokolu škole ili na web stranici škole;

b) Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);

c) Uvjerenje o drţavljanstvu (original ili ovjerena kopija) da nije starije od 3 mjeseca;

d) CIPS (kopija);

e) Uvjerenje o prethodno završenom razredu osnovne škole (original ili ovjerena kopija).

f) Rješenje o ekvivalenciji inozemne školske isprave izdato od strane nadleţnog Ministarstva ukoliko je polaznik prethodno školovanje pohađao i završio u inostranstvu, (original ili ovjerena kopija),

Napomena:

-Pod ovjerenom kopijom podrazumijeva se dukument koji je ovjeren od strane nadleţnog organa-(gradskog/općinskog ili notara).

-Pod propisanim obrascem se podrazumijeva sluţbeni obrazac na kojem se izdaje Uvjerenje o prethodno završenom razredu u skladu sa propisima koji regulišu Kanton ili Entitet koji ga izdaje.

-Polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole dostavljaju potrebnu dokumentaciju navedenu pod tačkama a), b), c) i d) tačke 6. konkursa.

7. OSTALE NAPOMENE:

Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a prijave se dostavljaju zaključno sa 12.02.2018. godine.

Potrebna dokumentacija predaje se svakim radnim danom od 8 do 14 sati na protokolu škole putem prijavnog obrasca koji se moţe preuzeti u kancelariji sekretara škole ili na web stranici škole: www.basagic.ba., kao i putem pošte preporučeno na adresu JU OŠ „Dr. Safvet-beg Bašagić“ Gradačac, Ul. Ţrtava Srebrenice broj 5, 75260 Gradačac, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2017/18. godinu.

Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih TK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na područiju TK.

Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon: 035/821-850 ili na web stranici škole: www.basagic.ba

Gradačac, 27.01.2018. g.

Direktor škole:

/Fuad Suljkanović/

(Gradacac.ORG/Basagic.ba)

Comments are closed.